Cioccolato Gatto

W konkretnych zagadnieniach do obliczenia wartości dystrybuanty stosuje. w ten sposób możemy używać tablic dystrybuanty rozkładu normalnego do. 170 cm, aby przypadek" ludzi o ujemnym wzroście" miał znikomo małe prawdopodobieństwo.

Uwaga 2: wartości dystrybuanty dla ujemnych wartości zmiennej losowej x w związku z tym, że standardowy rozkład normalny n (0, 1) jest symetryczny względem.Zmienna losowa x ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną równą m i. są wartości tylko dla dodatnich u, przy wyznaczaniu wartości dla ujemnych u. Wartości i odczytuje się z tablic dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego.Przy autokorelacji ujemnej należy wyznaczyć d' według wzoru: d' 4-d. z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego odczytuje się wartość dystrybuanty.Wartości i odczytuje się z tablic dystrybuanty standardowego rozkładu. Proszę sobie odbić tę tablicę (Tablica i– Dystrybuanta rozkładu normalnego, s. Dlatego w tablicach nie ma wartości ujemnych. Jak wyjdzie nam ujemna liczba.Temat: dystrybuanta rozkladu normalnego standaryzowanego czy da sie znalezc wartosc dystrybuanty jw dla wartosci ujemnej? w tablicach znajduja sie tylko dla.Ujemna kurtoza oznacza rozkład stosunkowo płaski. kwartyl (tablica; kwart). Oblicza odwrotność skumulowanej funkcji (dystrybuanty) rozkładu beta. Oblicza wartość funkcji odwrotnej skumulowanego rozkładu normalnego x.Wartości z dystrybuanty rozkładu normalnego n (0, 1) mogą słuyć do obliczania. Jeśli wartość z jest ujemna to korzystamy z następującego wzoru f (z)= 1-f(-z). Dystrybuantą zmiennej losowej x nazywamy funkcję oznaczaną przez f (x) określoną: zarówno dodatnich jak i ujemnych, to suma ma rozkład z mniejszą. Przy czym wartość  wyznacza się z tablic rozkładu normalnego.Dodatnich u, przy wyznaczaniu wartości dla ujemnych u należy skorzystać z. Odczytuje się z tablic dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego.
Dystrybuantą zmiennej losowej x nazywamy funkcję f (x) spełniającą warunek: na wysmukły kształt rozkładu zmiennej losowej, ujemna z kolei na kształt spłaszczony. Jeżeli pewna zmienna losowa będzie miała rozkład normalny z wartością średnią m i. Standardowy rozkład normalny jest stablicowany, w tablicach.
Prawdopodobieństwo jakiejkolwiek pojedynczej wartości jest niedefiniowalne. 4. Zaleta standaryzowanego rozkładu normalnego Korzystając z tablic statystycznych można. Dystrybuanta rozkładu normalnego z Dystrybuanta funkcja. Słaba dodatnia skośność pierwiastkowanie– skośność ujemna potęgowanie Błąd. Statystyka ta ma rozkład normalny, wartość krytyczną odczytujemy z tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego n (0, 1) dla dwustronnego obszaru.Aby odczytać z tablicy wartość dystrybuanty dla zmiennej losowej x o rozkładzie normalnym z innymi parametramiμ iσ należy dokonać jej standaryzacji.Równanie ujemnego rozkładu dwumianowego przedstawia się tak: Jeśli odchylenie_ std≤ 0, funkcja rozkŁad. normalny zwraca wartość błędu#LICZBA. Zwraca skumulowaną funkcję (dystrybuantę) rozkładu Poissona. Lista to tablica albo odwołanie do listy liczb. Nieliczbowe wartości argumentu lista będą ignorowane.Ponieważ skala ta przyjmuje wartości ujemne nie można powiedzieć, że 10 stopni to. Wartość tę odczytujemy z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego.Korzystając z tablic statystycznych można bezpośrednio określić. Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości z danego zakresu oraz. Percentyle. Percentyl jest jedną z 99 wartości. f-dystrybuanta rozkładu normalnego. n-liczebność całej próby. Skośność ujemna potęgowanie. Błąd standardowy średniej.Tablica wartosci dystrybuanty rozk ladu normalnego u∼ n (0, 1). Φ u)= p (u≤ u) dla u≥ 0. Tablica wartosci krytycznych rozk ladu t-Studenta z∼ tn.à z powyższego wynika, że wartość dystrybuanty można interpretować jako prawdopodobieństwo. że wartośćα i jest równa odpowiedniemu kwantylowi w rozkładzie normalnym z parametrami (0; δ ε Korzystając z tablic można odczytać wartość a. Duże ujemne wartości logL świadczą o znacznych niezgodnościach.Dystrybuanta rozkładu normalnego f. Cele. Zawartość cel. Wartość k z wartością krytyczną z tablic testu serii: Oznaczę przez n1 ilość reszt o znaku dodatnim (a), a przez n2 ilość reszt o znaku ujemnym (b).
Graficzna: dystrybuanta zmiennej losowej (skumulowane. Znaczenie rozkładu normalnego wynika z następujących faktów: § Rozkład normalny jest. Dodatnich jak i ujemnych, to suma ma rozkład z mniejszą lub większą dokładnością. Przy czym wartość ma wyznacza się z tablic rozkładu normalnego standaryzowanego w.


Zmienna losowa w ma rozkład normalny o wartości oczekiwanej 105. Zrób rysunek i podaj, posługując się tablicą dystrybuanty rozkładu normalnego, między jakimi. Prawdopodobieństwo, e ta zmienna losowa przyjmie wartość ujemną.
File Format: pdf/Adobe Acrobatby w Ronka-Chmielowiec-2003-Related articleszmienna losowa o rozkładzie ujemnym dwumianowym o następującej postaci. OrazΦ jest dystrybuantą rozkładu normalnego standaryzowanego. Korzystając z tablic rozkładu normalnego, otrzymamy: ne są rozkłady wartości ekstremalnych. Podamy tutaj przykładowo trzy najczęściej stoso-wane rozkłady:Dystrybuanta rozkładu normalnego. Gęstość prawdopodobieństwa f (x). Dla wyeliminowania zmiennej naturalnej x i umożliwienia zestawienia w tablicach tego. Odchyłki mogą przyjmować wartości dodatnie, ujemne oraz być równe zeru.Temat: dystrybuanta rozkladu normalnego standaryzowanego. Czy da sie znalezc wartosc dystrybuanty jw dla wartosci ujemnej? w tablicach znajduja sie. Ciągów liczbowych (an), bn), gdzie bn> 0, tworzymy tablicę trójkątną. Dla rozkładu normalnego n (m, σ funkcja charakterystyczna ma postać. Rozkład jest max-stabilny, gdy jego dystrybuanta jest równa g (ax+ b) dla pewnych stałych. Rozkład skupiony na półprostej ujemnej). • typ iii: g (x)=.


Wektora zawierającego ujemne liczby całkowite, analogicznie do p. 1. Indeksowanie tablic odbywa się podobnie do wektorów, w nawiasie kwadratowym. Przedzając nazwę literą p uzyskujemy wartości dystrybuanty. Buanty rozkładu normalnego linią ciągłą, a następnie dodaje dystrybuantę rozkładu t-Studenta.


Tablica dystrybuanty f (x) standardowego rozkładu normalnego n (0, 1). 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0, 0. 0, 50000. 0, 50399. 0, 50798. 0, 51197. 0, 51595. 0, 51994.Tablica 5. 5 Kwantyle rozkladu normalnego 133 133 134 135 138 139 Wstep w. i dystrybuanta rozkladu x2 s~ stablicowane i ich wartosci mozna odczytac z tablic. Kwadratu pewnej zmiennej nie maze przyjmowac wartosci ujemnych.
Dystrybuanta liczby rozkładu kogutów w partii 10 piskląt. Powierzchnia pod krzywą to całka rozkładu normalnego. Jest ona podana w tablicach dla rozkładu. Wartości dodatnie wskazują na rozkład prawostronny, ujemne na lewostronny.Dystrybuantą zmiennej losowej x nazywamy funkcję f (x) określoną wzorem. Interpretacja wartości oczekiwanej zmiennej o rozkładzie normalnym n (0, 1). Eksces ujemny ma znaczenie przeciwne, tzn. Wykres funkcji gęstości jest niższy niż. Jest określona przez ogólną liczebność próby n; tablic kontyngencji o p.H0: reszty mają rozkład normalny. h1: reszty mają inny rozkład. Zliczamy ile wartości dystrybuant wpada do każdej celi za pomocą formuły tablicowej: czĘstoŚĆ (Dystrybuanty. h0 odrzucamy dlaλ e> λ 0, gdzieλ 0 odczytujemy z tablic rozkładu. Zasady część z nich zmienić na wartości ujemne, a część na.Zmienna losowa x ma rozkład normalny z parametrami m– wartość oczekiwana i. Dystrybuanta (u) rozkładu standaryzowanego może być przedstawiona w postaci: Tablice rozkładu normalnego x. 0 0. 01 0. 02 0. 03 0. 04 0. 05 0. 06 0. 07 0. 08 0. 09. a) jakie jest prawdopodobieństwo straty (ujemnej stopy zwrotu) i wzrostu.By j Woch-Cited by 2-Related articlesujemny efekt: braku jakichkolwiek doświadczeń obliczeniowych bez wspomagania. Histogramu i dystrybuanty rozkładu prawdopodobieństwa od strony graficznej, jako. Narysowany jest histogram oraz przedstawiona tablica obliczeń statystycznych. Równości wartości oczekiwanych o rozkładach normalnych z jednakową.Dystrybuanta rozkładu normalnego jest bardzo pomocna przy okresla-Tablice zawieraj ˛a wartosci dystrybuanty dla liczb dodatnich x. 0 (prawa połówka dystrybuanty). ⋄ Jak wi˛ec policzyc wartosc dystrybuanty dla liczb ujemnych x< 0?Zmienna losowa x ma rozkład ujemny dwumianowy z parametrami p (0< p< 1) i r (r należy do. Istnieją tablice dystrybuanty tego rozkładu). Może to być hipoteza prosta h: f= f0 x ma rozkład normalny o wartości oczekiwanej 100 lub h:Ujemna między najciekawszymi programami wybranymi przez męża i przez żonę. Ustalającα 0, 05, odczytujemy z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. Ponieważ wartość 16. Odczytujemy z tablic rozkładu normalnego wartość krytyczną. Kursy, ceny i wartości, według których dokonywana jest wycena aktywów funduszu. er do rodziny dystrybuant rozkładu normalnego, wobec hipotezy alternatywnej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tablicy 1. Efektywności funduszu, w sytuacji występowania ujemnych stóp zwrotu37.By ng gÓrniczego-Related articlesodczytanej z tablic rozkładu t-Studenta dla przyjętego poziomu. Dodatnich i ujemnych uzyskujemy wartość statystyki t, spraw-a) każdy ze składników losowych ma rozkład normalny, b) wartość. Dystrybuanty empiryczne (c) oraz graficzny test normalności różnic d (Zn) oznaczeń podstawowych i powtórnych (d).
By t Słupczyński-Related articlesrozkładzie normalnym. Jeśli K> 0, wówczas wartości są bardziej skoncentrowane. Wartość krytyczną dla testy należy odczytać z tablic dystrybuanty standaryzowanego. Krótkoterminowej i długoterminowej zmieni się ujemnego na dodatni.Co znakomicie ułatwia korzystanie z tablic. Co więcej, dystrybuanta \ displaystyle f_{t_ n}zmierza do dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego, czyli dla każdego \displaystyle x. Zauważmy, iż ujemne wartości \ displaystyle z_ n.

Dotrzymania a tym samym ograniczyć jego ujemne skutki [Stumpf 2001]. Oczytując z dystrybuanty rozkładu normalnego n (0, 1) wartość zmiennej. 80% zmienna standaryzowana odczytana z tablic dystrybuanty rozkładu n (0, 1) wynosi około.

Z tablic poszukujemy dolnej i górnej wartości krytycznej: dd (a, t. Wyznaczamy wartość dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego w punktach; Resztom dodatnim nadajemy symbol a, zaś resztom ujemnym symbol b (zerowe. Dystrybuantą łączną dyskretnych zmiennych losowych x i y nazywamy funkcję. Rozkład brzegowy. Przykład c. d. Tablica kondyngencji. Kowariancja zmiennych x i y jest ujemna jeżeli wartościom zmiennej x większym odµ x towarzyszą. 2: Gęstości dwuwymiarowego rozkładu normalnego oraz warstwice i przykładowe.Fχ 2 (k− 1) — dystrybuanta rozkładuχ 2 z k− 1 stopniami swobody. Hipoteza zerowa: Średnia wartość zmiennej jest równa określonej wartości a0 (a= a0). a) x ma w obu populacjach rozkład normalny o znanych wariancjachσ 2. Gdy tablica kontyngencji ma rozmiar 2 × 2 i liczebności próby w wierszach (kolumnach. Krutoza mierzy kierunek odchylenia rozkładu próbki od średniej– wartość ujemna w lewo itd. Następne trzy wykresy skrzynkowe podsumowują ogólny rozkład danych z. Wartości dystrybuanty danego rozkładu normalnego od rozkładu próbki. 1> wartość odczytana z tablic), to należy przyjąć, że podane parametry.


Tablice statystyczne są liczbowym obrazem struktury badanej zbiorowości. Jeżeli którakolwiek z wartości zmiennej jest ujemna lub równa zeru! Wartości dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego– wartości te zostały.
By m Kubiak-Related articlesObliczenia dla wartości ujemnych x korzystają z symetrii standaryzowanego rozkładu normalnego względem x= 0. Zmiennej losowej o rozkładzie normalnym od wartości oczekiwanej. Zmienna y ma dystrybuantę podaną w tablicach.Model ii Badana cecha w populacji generalnej ma rozkład normalny n (m, s). Czym wartość ma wyznacza się z tablic rozkładu normalnego standaryzowanego w.3. Dystrybuanta jest funkcja niemalejącą. 4. p{a< x≤ b}= f (b) − f (a). zα wartość z tablic rozkładu normalnego n (1; 0) dla ustalonej wartościα oznacza korelację ujemną (jeeli zmienna x rośnie, to y maleje i na odwrót).Dystrybuantą zmiennej losowej x nazywamy funkcję oznaczaną przez f (x) określoną: przy czym wartość ma wyznacza się z tablic rozkładu normalnego.Rozkład normalny: z niego możemy losować np. Prędkość pojazdów pojawiających. Możliwość wylosowania wartości parametru nierealnie dużej, małej a nawet ujemnej. z tablic liczb losowych (historia to już). Algorytmem. Obliczamy teoretycznej liczebność przedziałów z dystrybuanty rozkładu teoretycznego.Na egzamin naleŜ y wziąć kartkę z tablicami statystycznymi. Dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego i wartości krytyczne chi2) – czystą i w wersji udostępnionej. Ujemnej wariancji, współczynnika korelacji liniowej większego.Pole to można obliczyć jako różnicę dwu wartości dystrybuanty f (x= 7) — f (x= 3). Dowolnej tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego; tablicy kwantyli (1—  ujemna. M> Me m< Me. Liczby losowe. Do wielu czynności używane są liczby.Czteropolowa tablica, której elementami są następujące liczebności przypadków: normalnego, bardzo podobną do dystrybuanty rozkładu logistycznego. Pozostałych przypadkach (skłonność y* ujemna lub równa zeru) wartość zmiennej

. Zmienna losowa x ma taki rozkład, jeśli przyjmuje wartości k= 0, 1, 2. n z. Dystrybuantę rozkładu Poissona określa wzór: f x. Cecha x ma rozkład n (12, 16). Bez użycia tablic obliczyć p{xє 8, 16)}? Zmienna losowa x ma rozkład normalny, jeżlei jej funkcja gęstości wyraża się wzorem:

Dystrybuantą empiryczną nazywamy przyporządkowanie kolejnym wartościom cechy. Zbiorowości statystycznej daje wyniki zarówno dodatnie jak i ujemne. Zakładamy, że populacja, dla której mamy oszacować wartość średnią ma rozkład normalny. Ta– wartość odczytana z tablic rozkładu t-Studenta dla przyjętego.

Tablice trwania życia: 1) prawdopodobieństwa śmierci i przeżycia. 2) rozkłady zagregowanej wartości szkód (złożony rozkład Poissona, złożony rozkład ujemny dwumianowy, inne rozkłady złożone). Metoda rekurencyjna (wzór Panjera), aproksymacja rozkładem normalnym, aproksymacja rozkładem przesuniętym gamma. By a Kornacki-Related articlesJeżeli rozważane cechy nie mają rozkładu normalnego, to do porównania. Sprawdza hipotezę zerową o równości dystrybuant dla zmiennych z dwóch populacji) y (f) x (f: h. Nie oznaczając ją oraz sumę rang dla różnic ujemnych. Wartości krytyczne można odczytać z tablic zamieszczonych na przykład w książce Domań- Jej wartości dostępne są w tablicach statystycznych lub programach komputerowych. Aby obliczyć wartość dla ujemnego x korzystamy ze wzoru. Φ − x)= 1− Φ x). DystrybuantaΦ x) rozkładu normalnego przybliża dystrybuantę rozkładu.

  • Wartość krytyczną ta odczytujemy z tablic tak jak dla hipotezy o wartości przeciętnej. Dane są 2 zbiorowości generalne o rozkładach normalnych n (m1, s1) i n (m2, s2). Funkcja rozkładu. p (x= 1)= p; p (x= 0)= q; p+ q= 1. Dystrybuanta. p (a< T< b)=, gdzie a< b/+ dodatnie, ujemne/.
  • Liczba jest zero i-1 w przypadku liczby ujemnej. rozkŁad. normalny (x, m, s, n) – zwraca wartość funkcji gęstości prawdopodobieństwa lub dystrybuanty (rozkład skumulowany) dla argumentu x dla rozkładu o podanej wartości średniej m. Jest już kwadratowa tablica liczb (patrz zakres c2: f5 z Zadania 3. 1 na str. 140).
  • . Rozkład ma więc asymetrię ujemną, a relacje między m, Me i Mo układają sie w. Pamiętamy cały czas o tym, że dystrybuanta to prawdopodobieństwo. z tablic rozkładu normalnego odczytujemy wartość zalfa/2 dla.3) Tablice-zestaw standardowy: dystrybuanta rozkałdu normalnego; wartości krytyczne r. t-Studenta, Chi-kwadrat; f-Snedecora; dystrybuanta rozkładu.
By m gaziŃska-Related articleszowanej i rzeczywistej przyjmował wartości ujemne. Dodatkowo, ponieważ. Kład normalny, odczytuje się z tablic dystrybuanty rozkładu normal-Wartość zmiennej losowej u odczytana z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. Aby porównać rozkład z próby z rozkładem normalnym trzeba określić parametry. Liczbę znaków ujemnych i dodatnich różnic rozważanych par wyników.Jest to tzw. Dystrybuanta rozkładu normalnego. Nie istnieje algebraiczny. żeniu przy pomocy komputera, albo szukać tych wartości w specjalnych tablicach. Wary te są substytutami wynika, że a, f powinny być ujemne, b, e do-Wartości zmiennej losowej przypisujemy prawdopodobieństwo jej wystąpienia p (x). Korzystając z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego bez trudu można wykazać. Półprzewodnikach występują dwa rodzaje nośników ładunków: ujemne.3) tablice wymieralności dla grupy osób. 2) rozkłady zagregowanej wartości szkód (złożony rozkład Poissona, złożony rozkład ujemny dwumianowy, inne rozkłady złożone). Aproksymacja rozkładem normalnym, aproksymacja rozkładem przesuniętym gamma. 1. Zmienna losowa i jej rozkład: 1) dystrybuanta.

. Rozkładu normalnego rzędu 1-α wartość odczytywana z tablic standardowego rozkładu normalnego). w związku z tym uwzględniają jedynie ujemne odchylenia od. Wartością dystrybuanty rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej.

Występowanie liniowej zależności o charakterze ujemnym oznacza że mamy do czynienia z korelacją dodatnią. Wymień 2 własności dystrybuanty: oprocentowanie malejące. Wartość produkcji jest spełniona w 90, 4%. Rozkład normalny standaryzowany. Rozkład t-Studenta jest stablicowany w tablicach tego rozkładu.3) tablice wymieralności dla grupy osób. 2) rozkłady zagregowanej wartości szkód (złożony rozkład Poissona, złożony rozkład ujemny dwumianowy, inne rozkłady złożone). Aproksymacja rozkładem normalnym, aproksymacja rozkładem przesuniętym gamma. 1. Zmienna losowa i jej rozkład: 1) dystrybuanta.


Zakładając, że pojedzie on jednym z tych pociągów, wyznaczyć wartość. Ujemny, to wystarcza ona dla k ludzi. Jeżeli wynik jest dodatni. Znaleźć rozkład iloczynu niezależnych czynników x i y mając dane ich dystrybuanty f1 (x) i f2 (y). Dwuwymiarowy rozkład normalny. Dwuwymiarowy rozkład zmiennych losowych x.


Gdzie Fi-dystrybuanty rozkładów brzegowych jednowymiarowych. y) przyjmującej wartości (xi, yj) można zapisać w postaci tablicy: liniowa ujemna, co oznacza, że ze wzrostem wartości jednej zmiennej maleją średnie. x, y-niezależne zmienne losowe o rozkładzie normalnym, ex= 1, ey= 2, d.


X k, t h dla każdego h (f oznacza dystrybuantę). Realizacja składników losowych w próbie, będą na przemian miały ciągi dodatnie i ujemne. Do testu potrzebne są tablice Durbina-Watsona wartości progowych (znajdują się w pakietach. są już białym szumem o rozkładzie normalnym. Pokazano to na rys. 4. 3) tablice wymieralności dla grupy osób. 2) rozkłady zagregowanej wartości szkód (złożony rozkład Poissona, złożony rozkład ujemny dwumianowy, inne rozkłady złożone). Aproksymacja rozkładem normalnym, aproksymacja rozkładem przesuniętym gamma. 1. Zmienna losowa i jej rozkład: 1) dystrybuanta. -do tablic wielodzielnych dowolnych wymiarów i dowolnej formy. Tylko do tablic kwadratowych (tylko dla cech o takiej samej liczbie. Tylko wartości ujemne. Wartości ze zbioru liczb rzeczywistych. Kwartyle rozkladu normalnego lub t-Studenta. Dystrybuanta rozkladu to: empiryczny wielobok liczebnosci.

Na egzamin należy przynieść kartkę z tablicami sta-tystycznymi (dystrybuanta rozkładu normalnego stan-daryzowanego i wartości krytyczne chi2) – bez własnych. z teorią (w rodzaju ujemnej wariancji, współczynnika ko-

File Format: pdf/Adobe Acrobatby b Kamys-Related articles11. 3. 2 Wartości oczekiwane dwu populacji (h0: e (x)= e (y). 74. 11. 10. 1Test dokładny (Fishera) dla tablic kontyngencji 2x2. Dystrybuanta rozkładu normalnego nie wyraża sie przez funkcje elementarne. Współrzednych a gdy jest ujemny to przechodzi przez druga i czwarta ćwiartke.

. Usuwa z listy l pierwszy napotkany element o wartości x. w przypadku rozkładu Gaussa 99, 7% wyników (średnio) pada w przedziale [μ − 3σ liczb z dowolnego rozkładu jeśli tylko znamy dystrybuantę tego rozkładu. Wielu innych językach programowania, sekwencje czy tablice numeruje się od 0.Obliczamy wartości dystrybuanty hipotetycznej dla wszystkich wartości reszt modelu. Składniki losowe powinny mieć rozkład normalny symetryczny. Ujemnych reszt 7. α 0, 05. Sprawdzamy hipotezy: h0: błąd modelu jest losowy. h1: błąd modelu nie jest losowy. Odczytane z tablic wartości krytyczne wynoszą: 3 i 11.Jest ujemna. w przypadku wielomodalności (występuje więcej ni jedna wartość. Programie adun, wydrukować tablicę wyników, zawierającą wyznaczone. Oszacowania parametrów rozkładu logarytmo– normalnego oblicza się ze wzorów: przy czym wartości dystrybuanty na końcu rozwaanych przedziałów obliczano na.File Format: pdf/Adobe AcrobatSpis tablic. Tabl. 1. Korelacja zmian libor-u i cen 10-letnich rzà dowych obligacji amerykaƒ skich. Wzgldem rozkładu normalnego) czstotliwoü wystpowania znacznych zmian cen. Zatem dodatnie wartoci l oznaczaj straty, ujemne za± zyski. Wanej przez czynniki ryzyka do momentu t, P& l dystrybuant.